çözgütleri

 • Medical Industry

  Lukmançylyk pudagy

  Lukmançylyk pudagynda elektrik togunyň kesilmegi diňe bir ykdysady ýitgiler getirmän, eýsem pul bilen ölçäp bolmaýan hassalaryň ömrüniň howpsuzlygyna-da howp salýar.Lukmançylyk bejergisiniň ýörite pudagy, güýjüň ýoklugyny üpjün etmek üçin ätiýaçlyk güýji hökmünde ýokary ygtybarlylyk bilen generator gerek ...
  Koprak oka
 • Commercial Building

  Söwda binasy

  Salgyt çeşmelerini tanatmak we sebitleýin ykdysady ösüşi üpjün etmek üçin dürli kärhanalary tanatmak üçin binalary ösdürmek we kärendesine almak üçin esasy kärhanalar hökmünde işewür binalary, işleýän bloklary we sebit desgalaryny alyň.Ofis binalarynyň ýyllyk energiýa sarp edilişi takmynan 10% ...
  Koprak oka
 • Mining Industry

  Magdançylyk pudagy

  Ygtybarly güýji tapyň Magdançylyk pudagy birnäçe iş howpy bilen baglanyşykly: beýiklikler;daşky gurşawyň pes temperaturasy;we ýerler käwagt iň ýakyn elektrik torundan 200 km uzaklykda ýerleşýär.Senagatyň tebigaty boýunça magdançylyk taslamalary islendik ýerde, islendik wagtda amala aşyrylyp bilner.We ...
  Koprak oka
 • Transportation Industry

  Ulag senagaty

  Awtoulag ýolundaky tuneldäki ulag köp bolsa we elektrik togy birden togtadylsa, yzyna gaýtaryp bolmajak awariýa bolup biler.Bu ýerde awtoulag ýollary üçin gyssagly güýç möhümdir.Gyssagly güýç çeşmesi hökmünde ýüze çykan ýagdaýynda öz wagtynda işlemegini üpjün etmek üçin ýokary ygtybarlylyk gerek ...
  Koprak oka
 • Manufacturing

  Önümçilik

  Jenerator bazarynda nebit we gaz ýaly önümçilik pudaklary, jemgyýetçilik hyzmatlary kompaniýalary, zawodlar we magdançylyk bazary paýyň ösmegi üçin uly mümkinçiliklere eýe.Hasaplamalara görä, 2020-nji ýylda önümçilik pudagynyň kuwwatyna 201,847 MWt ýeter we umumy güýjüň 70% -ini emele getirer ...
  Koprak oka
 • Railway Traffic Air Compressor Application

  Demirýol hereketiniň howa gysyjy programmasy

  Howa kompressor toplumlary demirýol örtügi, gum daşamak, umumy ulanylyş, abraziw partlama, pürküji boýag we tormoz ulgamlary üçin gysylan howany üpjün edýär.Önüme esasy talaplar: Demir ýollary örtmek, gum daşamak, umumy ulanmak, abraziw partlama, guýmak, howa tormozynyň işlemegi, awtoulag duralgasy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2