Hyzmat

Hiç haçan garaňkyda galmaň

GTL diler hyzmat toparlary, nirede bolsaňyzam, şertlere garamazdan zerur bolanda şol ýerde bolýar.1000-den gowrak dileriň işgärleri GTL-iň ýolbaşçylygyndaky önüm okuwyny dowam etdirýärler.Bu, her bir gurnama ýa-da abatlaýyş işleriniň kesgitlenen ülňülerimize laýyk gelmegini kepillendirmek üçin hünärmen tehnikleriň elmydama elýeterli bolmagyny üpjün edýär.

Generator boýunça hünärmenler, GTL dilerleri, öňüni alyş tehniki şertnamalaryndan başlap, adatdan daşary ýagdaýlara çenli islendik tehniki hyzmaty kanagatlandyryp bilerler.

20190610143239_17437

Global diler ulgamymyz size hödürläp biler:
24/7 gyssagly kömek çagyryşy
Sebitdäki okuw merkezlerimizde önüm öndürmek boýunça hünärmen
GTL hakyky bölek gözlegleri bilen kömek
Kepillendirilen bölekleriň elýeterliligi we eltilmegi
Doly kepillik şertleri