Gözleg we önümçilik

GTL köp ýyllyk maýa goýumlaryndan, tehnologiýa gözleglerinden we tejribe toplamagyndan soň, häzirki wagtda gözleg we ösüş merkezi hünär ussatlygyny ösdürmegiň doly ulgamyny döretdi, tejribeli, ýokary hilli işgärlere eýe, güýçli garaşsyz ösüş, ösüş we önümçilik bar gaýtadan işlemek kuwwaty, üznüksiz innowasiýa ukybynyň belli bir ugrunda pudagy alyp barýar.Üznüksiz ýokary hilli güýji üpjün etmek, adam dizaýnyny gowulandyrmak, abatlamak we bejermek has amatly we çalt üpjün etmek üçin dürli çylşyrymly ýagdaýlar üçin amaly çözgütleriň yzygiderli gowulaşmagy we täzelenmegi.Önümler Aziýa, Europeewropa, Afrika, Günorta Amerika we 40-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi.
20190606140555_13218
Onuň ýokary hünärli inersenerlerden ybarat köp ugurly topary, amaly optimizirlemek, sowadyjylygy ýokarlandyrmak we derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, senagat dizaýnyndan we komponent gurluşyndan başlap, materiallary bejermeklige çenli generator toplumlarynyň böleklerini gowulandyrmaga yzygiderli goşant goşýar. ses çykaryjy.

Netijede hereketlendirijiler ideal şertlerde işläp bilerler, sebäbi bu gowulaşmalar ýanmagy ýeňilleşdirýär, gaz, ýylylyk we ses çykaryşyny azaldýar we generator toplumlarynyň iş möhletini uzaldýar.

Dolandyryş panelleri GTL tarapyndan öndürilse, her konfigurasiýa optimal komponentleri kabul edýär we hil gözegçiligini berk geçýär.GTL, müşderiniň islegine görä dürli işleýiş tertibini hödürläp biler, meselem, generatory ada re modeiminde ýa-da torlaýyn meňzeşlikde ýa-da beýleki öndürijiligini ýokarlandyrmakda.