Kompaniýanyň tertibi

7ebac0d850be9cb2696f63496ccede12

Biz näme edýäris?

Hemişe bolşy ýaly ösüş, täzelik we ösüş we öňe gitmäge çalyşyň

“Xiamen GTL Power System Co., ltd” tehnologiýa gönükdirilen kompaniýa.Professional önümçilige we R&D dizel generator toplumlaryna, generator we şuňa meňzeş elektrik dolandyryş ulgamyna ünsi jemleýär.Bellige alnan söwda belligi “GTL” bolup, adaty generator toplumlarynyň 5KVA ~ 6250 KVA aralygyndaky elektrik üpjünçiligi, Sessiz görnüş öndürýän toplumlar, ykjam toplumlar.Elektrik ulgamynyň antomasiýa çözgüdiniň doly toplumy, adamlarsyz awtomatiki gözegçiligi, maşynyň we toruň awtomatiki birikdirilmegini, ýüküň awtomatiki usulda çalşylmagyny we toruň täzelenmegini öz içine alýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Xiamen GTL Power System Co., Ltd” ýörite ykdysady şäher –XIAMEN-iň Senagat konsentrasiýa etrabynda (ICD) ýerleşýär, häzirki zaman senagat zawody we Dizel Generator toplumlarynyň iki gurnama liniýasy bar.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 2500 toplum bolup, kompaniýanyň önümçilik bahasy milliarddan gowrak.
Tejribeli gurnama işgärleri we Standardized & Normalized iş sebäpli GTL önümiň hilini we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Kompaniýa zawod, önümçilik we synag enjamlary üçin tehnologiýa maýa goýmagy dowam etdirýär.

Dizaýn
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

20191025143316_44835

20191025143549_68545

Kompýuter kömegi bilen 3C tehnologiýasyny öwrendik, Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda dürli dolandyryş panelini dizaýn edip we öndürip biler.

Şol bir wagtyň özünde, dizel generatorynyň ýygylyk talaplarynyň milli standartynyň synag taslamasyna laýyklykda önümleri berk barlaýarys.Bu, nol şowsuz önümleriň täsirli kepilligini we zawoddan soň işlemegiň ygtybarlylygyny üpjün edýär.

“GTL” -iň önümleri adaty we onlaýn doly güýçli ulgam çözgütlerini üpjün edýär.Iň oňat elektromagnit utgaşyklygy (EMC) içerki telekommunikasiýa ulgamynyň tehniki aýratynlyklaryna we ulanyjylaryň talaplaryna doly laýyk gelýär.Ulanyjylar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny çalt we amatly üpjün edýär we satuwdan soňky hyzmat goldawyny üpjün edýär.

Höwesli önümçilik hil döredýär, hil GTL markasyna goşant goşýar.Marka sintaksis bazarlary.Üznüksiz hyzmat GTL-iň jemgyýetçilik aýratynlyklaryny görkezýär.

Geljege gönükdirilen GTL, hemişe bolşy ýaly önümiň gözlegine we ösüşine, innowasiýa we ösüşe maýa goýmagy dowam etdirer we öňe gitmäge we içerki Dizel Generator önümçilik pudagynyň meşhur kärhanalaryna öwrülmäge çalyşar.