Satuwdan soň hyzmat

Ⅰ.Gurnama gollanmasy
Müşderi harytlary alandan soň, GTL onlaýn real wagt gurnamagy we düzedişleri maslahat berip biler ýa-da zerur bolsa aşakdaky hyzmatlary berip biler:
1. Gurmak boýunça gollanma üçin saýta gurnama tejribesi bolan in engineeringener we tehniki işgärleri belläň.
2. Müşderiniň in engineeringener we tehniki işgärleri bilen bilelikde enjamlary düzetmek we synag amallaryny geçirmek we synag maglumatlary hasabatyny tabşyrmak üçin saýtda düzediş tejribesi bolan ökde tehnikleri belläň.

Ⅱ.Okuw
Müşderileriň zerurlygy bar bolsa, kompaniýamyz okuw we ýol görkezmek üçin tehniki işgärleri taýýarlar.Kompaniýamyz, ulanyjylaryň saýlamagy üçin zawod okuwyny, wideo onlaýn okuwyny we ýerinde tälim berip biler.

Okuw toparlary Okuw obýektleri Okuw wagty Mazmuny
Birinji gezek Gurnama işgärleri Enjamlary gurnamak, synag etmek we kabul etmek · Enjamlaryň ýörelgesi, gurluşy we tehniki öndürijiligi
· Enjamlary gurnamak we synag usuly
· Enjamlaryň işleýşi we tehniki hyzmat usullary
· Beýleki resminamalar
Ikinji gezek Operasiýa dolandyryjysy Enjamlary düzetmek we kabul etmek hünärli, ulanylmaga berilýär · Dizel hereketlendirijisine hyzmat etmek
· Çotgasyz hereketlendirijiniň umumy ýalňyşlyklary we işleýşi
· Dizel generator toplumynyň umumy näsazlygy

Ⅲ.Bejeriş hyzmaty
Ekipa .yňyz nirede bolsa-da, professional tehniki maslahatlarymyzy we hyzmatlarymyzy alyp bilersiňiz.GTL her bir müşderi üçin müşderi faýllaryny gurar we yzygiderli gözleg hyzmatyny eder.Şeýle hem, müşderiler üçin tehniki hyzmat meýilnamalaryny düzüp we degişli ätiýaçlyk şaýlaryny berip biler.

Hil kepilligi
Kepillik döwründe kompaniýamyz üç kepillik we ömürboýy hyzmat ulgamyny durmuşa geçirýär.Belli bir kepillik şertleri üçin goşulan kepillik gollanmasyna serediň.
GTL paýlaýjysy ýa-da ahyrky ulanyjy bolsaňyz, aşakdaky hil kepilligini alyp bilersiňiz:
1. Doly we ökde önümler bilen üpjün ediň.
2. Gurmak we düzediş hyzmatlaryny goşmak bilen doly tehniki goldaw beriň.
3. Professional hünärmenleri taýýarlamak.
4. Müşderiniň we önümiň doly faýllaryny dörediň we olara yzygiderli baryp görüň
5. Ökde hünärli asyl bölekleri we bölekleri üpjün ediň.

Kepillik hyzmaty:
Ghli GTL önümleri we esbaplary ulanyjylar mugt kepillik hyzmatyndan peýdalanarlar
Garnituralaryň kepilligi: garnituralaryň kepillik wagty, kepillik gollanmasyna serediň ýa-da soramak üçin satuwdan soňky bölümimize jaň ediň;
Kepillik: ähli bölümler gowşurylyş wagtyna, satyn alnan wagtyna we ulanylyş wagtyna görä hasaplanýar.
A. ulanmagyň wagty: ilkinji gezek ulanylandan 1000 sagat;
B. Satyn almagyň wagty: enjamyň müşderä ýeten gününden 12 aý;
C. Eltip beriş wagty: enjamyň gowşurylan senesinden 15 aý.

Repairhli abatlaýyş işlerini ýapýarys
Çalyşmak üçin hiç hili çykdajylar ýa-da beýleki çykdajylar alynmaýar.

Çalt jogap wagty
Satuwdan soň hyzmat, enjamyň kadaly işleýşiniň çalt dikeldilmegini üpjün etmek üçin ilkinji gezek bölekleri çalyşmak we tehniki hyzmat etmek, düzetmek, talaplaryňyza çalt jogap berer.

Satuwdan soň hyzmat ediş toparymyz, müşderi ekipa .ynyň meselesini doly jogapkärçiligi we çalt çözmegi üpjün eder.
Satuwdan soň haýsydyr bir mesele bar bolsa, ýerli dileriňize ýüz tutuň ýa-da müşderi hyzmat bölümine jaň ediň:
+86-592-7898600 or email: service@cngtl.com
Maintenancea-da tehniki hyzmat deklarasiýasy üçin jemgyýetçilik belgimize eýeriň